REGULAMIN ZAWODNICZKI KOBIECEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO BYDGOSZCZ

 

§1

Zasady ogólne

 

 1. Zawodniczka piłki nożnej, zwana dalej „zawodniczką”, może reprezentować w zawodach piłki nożnej Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz (zwany dalej Klubem) mając zawarty z klubem kontrakt o profesjonale uprawianie piłki nożnej lub będąc zawodniczką amatorką.
 2. Bez pisemnej  zgody  Zarządu Klubu zawodniczka nie  może  reprezentować  innych organizacji sportowych w jakichkolwiek zawodach, meczach, sparingach, treningach czy też innych imprezach o charakterze sportowym.

 

§2

 

Status zawodniczki KKP Bydgoszcz

 

 1. Zawodniczki uprawiający piłkę nożną w Klubie mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.
 2. Za amatorów są uznane zawodniczki, które z tytułu uprawiania piłki nożnej nie otrzymały wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.
 3. Za zawodniczki profesjonalne uznane są zawodniczki, posiadające zawartą z Klubem umowę cywilnoprawną/kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz zawodniczki, które otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe.
 4. Wszystkie zawodniczki o statusie amatora, występujące w rozgrywkach ekstraligi kobiet, I, II, IIII ligi kobiet w piłce nożnej oraz w ligach młodzieżowych muszą posiadać deklaracje gry amatora.
 5. Zawodniczka profesjonalna powinna posiadać pisemną umowę z Klubem zawartą na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym związku piłki nożnej, prowadzącym dane rozgrywki.
 6. Zawodniczki poniżej 18 roku życia nie mogą podpisywać umów z Klubem na okres dłuższy niż trzy lata.

 

§3

 

Przed podpisaniem umowy z zawodniczką profesjonalną Klub przeprowadza badania lekarskie zawodniczki.  W  przypadku  braku  powyższych  badań  ważność  umowy  nie  może  być

 

uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich.

 

§4

 

Zawodniczka profesjonalna zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra Klubu, oraz do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę Klubowi.

 

§5

 

Do obowiązków zawodniczki profesjonalnej należy:

 1. uczestniczenia we wszystkich meczach i zajęciach Klubu, w treningach, bez względu na to czy zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich zebraniach i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów,
 2. niezwłocznego powiadomienia trenera i v-ce prezesa odpowiedzialnego za sprawy sportowe o kontuzji lub chorobie związanej z jej aktywnością jako piłkarki. Następnie korzystania z lekarza wskazanego przez w/w v-ce prezesa (lub osobę zastępującą),
 3. przedstawić zwolnienie lekarskie w przypadku innej choroby niż wykazana w art. 3. ust.2. Udać się do lekarza wskazanego przez Klub w celu ewentualnej weryfikacji zwolnienia,
 4. wyczerpujące stosowanie atletycznych i terapeutycznych środków zarządzonych przez lekarza, terapeutę lub osobę odpowiednio wyznaczoną przez Klub, biorąc pod rozwagę indywidualne prawa zawodnika,
 5. nie palenie tytoniu i nie używania środków odurzających.
 6. wcześniejsze uzgadnianie z trenerem wszelkich nieobecności na pojedynczych treningach. W przypadku nieobecności dłuższych niż 1 dzień muszą być one uzgadniane z v-ce prezesem odpowiedzialnemu za sprawy sportowe (lub osobę zastępującą).
 7. uzyskanie zgody Zarządu KKP Bydgoszcz poprzez złożenie prośby na piśmie przez zawodniczkę, co najmniej na 16 dni przed meczem na nieobecność na meczu ligowym i pucharowym. W przypadkach losowych ten termin nie obowiązuje,
 8. wszelkie kontakty dotyczące zwolnień z zajęć lub nieobecności z osobami wyszczególnionymi w ust. 2 i 5 muszą odbywać się osobiście lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie. Wykluczony kontakt meilowy czy też smsowy.
 9. dbałość przez cały okres obowiązywania kontraktu o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony przez Klub oraz zwrócić w/w wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania kontraktu,
 10. zachowywanie się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi Klubu, PZPN, i ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą Klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani Klubu, ani dyscypliny piłki nożnej.
 11. przygotowywanie się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, i dbając o zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu zawodniczki, zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu
 12. w szczególności akceptacja decyzji podejmowanych przez sędziego, asystenta sędziego oraz sędziego technicznego podczas meczu bez protestu.
 13. Wykonywanie badań lekarskich co pół roku w przychodni medycznej wskazanej przez Klub. Tylko w wyjątkowych sytuacjach badania można wykonać w innej przychodni za zgodą  v-ce prezesa odpowiedzialnego za sprawy sportowe.
 14. W trakcie obowiązywania kontraktu zawodniczka nie może prowadzić aktywności grożącej mu kontuzją np. jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp.
 15. Zawodniczka nie może grać w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp., chyba, że klub na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową.
 16. terminowe opłacanie składek członkowskich.

 

§6

 

W okresie obowiązywania przynależności Klub zapewnia zawodnikowi co następuje:

 1. wykwalifikowanych szkoleniowców do odpowiedniego treningu i gry,
 2. obiekty do treningu i gry, zgodne z przepisami PZPN,
 3. sprzęt i odzież sportową,
 4. program treningowy,
 5. możliwość kontynuowania nauki, o ile zawodnik nie ukończył 21 lat,

 

§7

 

Z wyłączeniem zawodniczek o statusie amatora Klub zobowiązuje się płacić zawodniczkom wynagrodzenie określone umową.

 

§8

 

Klub uznaje indywidualne prawo zawodniczki do ochrony swojej prywatności.             Jednocześnie zawodniczka upoważnia Klub do korzystania z jej indywidualnych praw do       wspólnego wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć             zawodniczki za pomocą wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp.

 

§9

 

 Klub i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania   indywidualnych praw zawodnika.

 

§10

 

Klub zobowiązuje się do powstrzymania od działania na szkodę zawodniczki, także w przypadku obniżenia przez nią formy sportowej. Powyższe nie wyklucza przeniesienia             zawodniczki do zespołu rezerw.

 

 

 

 

§11

 

Klub zobowiązuje się zwalniać zawodnika zgodnie z postanowieniami FIFA, UEFA  i              PZPN jeżeli zawodnik jest powoływany do reprezentacji kobiet w piłce nożnej na trawie.

 

§12

 

Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych              substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest               zakazany.

 

§13

 

Klub jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi              stosującemu doping.

 

§14

 

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników są;

 1. pochwała,
 2. list gratulacyjny,
 3. dyplom uznania,
 4. nagroda rzeczowa,
 5. nagroda pieniężna.

 

§15

 

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

 

§16

 

Szczegółowe zasady karania oraz rodzaje kar dyscyplinarnych określa Regulamin Dyscyplinarny Kobiecego klubu Piłkarskiego Bydgoszcz.

 

§17

 

Zasady określone powyżej obowiązują odpowiednio zawodnika amatora, przy czym w jego wypadku bierze się pod uwagę amatorski charakter uprawiania piłki nożnej.

 

 

 

Featured Ad
Marquee Powered By Know How Media.