REGULAMIN DYSCYPLINARNY

KOBIECEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO BYDGOSZCZ

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Regulamin Dyscyplinarny Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz zwany dalej regulaminem stosuje się wobec zawodniczek, trenerów oraz członków sztabów szkoleniowych poszczególnych drużyn Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz.
 2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za popełnione przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Zawodniczki, trenerzy członków sztabów szkoleniowych poszczególnych drużyn są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami lojalności i sportowego zachowania.
 4. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, wytycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych KKP Bydgoszcz a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych oraz przepisów gry w piłkę nożną.
 5. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z kontraktu/umowy Klub jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami związkowymi.

 

§ 2

 

 1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne przewidziane w niniejszym regulaminie
 2. Kary dyscyplinarne dzielą się na zasadnicze i dodatkowe,
 3. Za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.
 4.  W  razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.
 5. Organ dyscyplinarny oprócz kary zasadniczej może nałożyć jedną lub kilka kar dodatkowych.

  § 3

   

  Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawniony jest Zarząd Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz,

   

  § 4

   

 1. Prawo składania do organów dyscyplinarnych wniosków o wszczęcie postępowania
  w stosunku do naruszających przepisy mają Członkowie Zarządu KKP Bydgoszcz, Rada Drużyny, trenerzy i inni wymienieni w § 1 ust. 1.
 2. Postępowanie dyscyplinarne może być również wszczęte z urzędu. 

  § 5

   

   

  Zarząd rozpatrując sprawy dyscyplinarne działa w oparciu o:

 1. Statut, uchwały, wytyczne i postanowienia Zarządu
 2. Regulamin Dyscyplinarny oraz Zawodniczek KKP Bydgoszcz
 3. Przepisy i regulaminy PZPN

  § 6

  Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do Zarządu toczy się według postanowień niniejszego regulaminu.

   

  § 7

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności, od orzeczeń wydanych przez Zarząd Klubu przysługuje prawo odwołania do Wydziału Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.,
 2. Zarząd Klubu prowadzi postępowanie dyscyplinarne i podejmuje decyzje dyscyplinarne w oparciu o niniejszy regulamin,II.  RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH. ZASADY KARANIA 

  § 8

   

  Zarząd Klubu może:

 1. Wszcząć postępowanie dyscyplinarne
 2. Odmówić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
 3. Umorzyć postępowanie dyscyplinarne
 4. Zawiesić postępowanie
 5. Odstąpić od wymierzenia kary
 6. Wymierzyć karę dyscyplinarną
 7. Uwzględnić wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

  § 9

   

  Zawodniczkom można wymierzyć następujące kary zasadnicze:

 1. upomnienie
 2. naganę

  § 10

  Zawodniczkom można wymierzyć następujące kary dodatkowe:

 1. dyskwalifikacja w wymiarze 1-6 meczy
 2. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy
 3. karę pieniężną od 100 zł do 3000 zł
 4. karę pozbawienia premii meczowych (od 1-ej do 6-u)
 5. karę finansową do pokrycia szkód wyrządzonych przez ukaraną
 6. zawiesić w prawach zawodnika klubu

  § 11

   

  Trenerom oraz członkom sztabów szkoleniowych można wymierzyć następujące kary zasadnicze:

 1. upomnienie
 2. naganę

  § 12

   

  Trenerom oraz członkom sztabów szkoleniowych można wymierzyć następujące kary dodatkowe:

 1. karę pieniężną od 100 zł do 3000 zł
 2. karę finansową do pokrycia szkód wyrządzonych przez osobę ukaraną

  § 13

   

 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym może być ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.
 2. Prezes Zarządu KKP Bydgoszcz ustala termin posiedzenia, zawiadamia zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu. Prezes Zarządu Klubu może zawiadomić o posiedzeniu i zezwolić na udział także inne osoby.
 3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenie.
 4. Posiedzenie Zarządu w sprawach dyscyplinarnych są jawne dla obu stron. O niejawności posiedzenia decyduje Prezes Zarządu Klubu. W szczególnych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całości lub części postępowania dowodowego bez obecności i powiadamiania stron.
 5. W trakcie postępowania strony mają prawo złożenia wyjaśnień. Mogą też składać wnioski
 6. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia, co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących okoliczności faktycznych
 7. Prezes Zarządu Klubu zamyka postępowanie, gdy uzna sprawę za ostatecznie wyjaśnioną
 8. Po zamknięciu postępowania członkowie Zarządu Klubu odbywają niejawną naradę, po czym wydają orzeczenie
 9. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków Zarządu Klubu nie może wstrzymać się od głosu.
 10. Jeżeli członek Zarządu Klubu jest zainteresowany w sprawie nie bierze udziału w orzeczeniu o karze
 11. Po zakończeniu postępowania członkowie Zarządu Klubu wydają orzeczenie dyscyplinarne, które ogłaszają, a następnie doręcza się je wraz z uzasadnieniem – sporządzonym w ciągu 10 dni od ogłoszenia – obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
 12. W wyjątkowej sytuacji, z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia do 2 tygodni.
 13. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
 14. Organ pierwszej instancji w szczególnych przypadkach może nadać orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności

  § 14

   

 1. Od orzeczenia Komisji można się odwołać w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, w terminie 14 dni.

  § 15

   

  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu

Featured Ad
Marquee Powered By Know How Media.